ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 14 energy certificationτου ΚΕΝΑΚ, το ΠΕΑ απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου. Στο ΠΕΑ αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική χρήση, η πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας, οι υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

 

Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η Εφορία δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται ενώπιον της ισχύον ΠΕΑ.

 

Σε περίπτωση που το ΠΕΑ εκδίδεται στο πλαίσιο προγραμμάτων για τον οικιακό τομέα χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, οι συστάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή αναφέρονται, κατά προτεραιότητα, με βάση τις επιλέξιμες, κάθε φορά επεμβάσεις.

 

Τα Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

 

•  Οικοδομική Άδεια Κτιρίου (για κτίρια μετά το 1980)

•  Κατόψεις επιπέδων του κτιρίου

•  Τοπογραφικό Σχέδιο

•  Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ή Σύσταση οριζόντιας Ιδιοκτησίας)

•  ΚΑΕΚ (Αριθμός Κτηματολογίου)

•  Αριθμός πρωτοκόλλου δήλωσης στο κτηματολόγιο (εάν η περιοχή έχει ενταχθεί στο Κτηματολόγιο)

•  Φύλλο συντήρησης κλιματισμού και κεντρικής θέρμανσης

•  Φωτογραφίες Ισχύος κλιματιστικών

•  Μελέτες Θέρμανσης και γενικά Η/Μ μελέτες, εφόσον υπάρχουν

•  Μελέτη θερμομόνωσης (σε περίπτωση που η ΟΑ έχει βγει από 01.01.1980 έως 30.09.2010)

•  Πίνακας Κατανομής Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης

Η buildin με τους έμπειρους συνεργάτες, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι ενεργειακοί  επιθεωρητές, εκδίδει για εσάς το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης με ακρίβεια και υπευθυνότητα, διενεργώντας αυτοψία στον χώρο σας, συλλέγοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εσάς και προτείνοντας λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας ή του ακινήτου σας.