ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Σε όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν έστω και έναν (1) εργαζόμενο, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας. Οι υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας που προσφέρει το γραφείο μας καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις που προδιαγράφονται στο Ν.3850/2010.

Η υπηρεσία του Τεχνικού Ασφάλειας υπαγορεύεται από το Νόμο 3850/2010 το Νόμο 1568/1985, το Π.Δ. 294/1988,   το Π.Δ. 17/96 και το Π.Δ. 95/1999.

Ο Τεχνικός Ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Ο εργοδότης, έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το  βιβλίο.

Οι υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας είναι αυτές που περίγραφονται αναλυτικά κατωτέρω. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της νομοθεσίας που αναφέρθηκαν ως «Νομικό Πλαίσιο», ο ρόλος του Τεχνικού Ασφαλείας είναι συμβουλευτικός. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες που θα παρέχει στον εργοδότη είναι εξής:

• Ολοκληρωμένο υπόδειγμα νομιμοποιητικών εγγράφων για τη διεκπεραίωση από τον εργοδότη των απαιτούμενων διαδικασιών με την Επιθεώρηση Εργασίας: γραπτή ανάθεση και αποδοχή καθηκόντων Τ.Α., πρόγραμμα επισκέψεών του, βιβλία που απαιτούνται εκ του νόμου.

• Παρουσία Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ) για τον προβλεπόμενο από τη νομοθεσία χρόνο, κατανεμημένες σε ετήσιο προγραμματισμό ωρών απασχόλησης.
 Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99).

• Εποπτεία συστήματος πυροπροστασίας, έκτακτης ανάγκης και διαφυγής.
• Συμβουλές για θέματα εργονομικού σχεδιασμού μεμονωμένων θέσεων και χώρων εργασίας.

 

                                                        safety first

 

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τον Νόμο 3850/2010


Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας,
Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.
• Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, και αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους,
• Επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας,
• Ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων,
Εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.

Μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους
• Συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας.

Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.